sadsad x
asdasd

Kapital 3. Cilt

Karl Marx

Sol Yayınları

 • Açıklama
 • Yorumlar
 • Detaylar
 • İçindekiler
   
  9        Yayınlayanların Notu
  11      Önsöz, Friedrich Engels
  Üçüncü Kitap
  Bir Bütün Olarak kapitalist Üretim Süreci I
  Birinci Kısım
  Artı-Değerin Kâra Ve artı-Değer Oranının Kâr Oranına Dönüşmesi
  31      Birinci Bölüm – Maliyet Fiyatı Ve Kâr
  43      İkinci Bölüm – Kâr Oranı
  50      Üçüncü Bölüm – Kâr Oranının Artı-Değer Oranı İle Bağıntısı
  53          I.  A´ Sabit, D/S Değişken
  55               1) A´ Ve S Sabit, D Değişken
  58               2) A´ Sabit, D Değişken, S, D'deki Değişme Yoluyla Değişiyor.
  58               3) A´ Ve D Sabit, S Ve Bu Nedenle S Değişken
  59               4) A´ Sabit, D, Ve S'nin Hepsi Değişken
  61          ıı. A´ Değişken
  62               1) A´ Değişken D/S Sabit
  63               2) ´ Ve D Değişken, S Sabit
  64               3) A´ D Ve S Değişken
  67      dördüncü Bölüm – Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
  73      beşinci Bölüm – Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
  73          ı. Genel
  82          ıı. İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar. Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali
  89          ııı. Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde Ve Binalarda Tasarruf
  93          ıv. Üretim Artıklarından Yararlanma
  95          v. Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf 
  97      altıncı Bölüm – Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
  97          ı. Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar Ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
  101        ıı. Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması Ve Bağlanması
  113        ııı. Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalım. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
  116             1861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı Ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin En Büyük Örneği
  117             pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa Nişasta Ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları. Fabrikatörlerin Hilekârlığı 
  122             corpore Vili Denemeleri
  125    yedinci Bölüm – Tamamlayıcı Düşünceler
  İkinci Kısım
  Kârın Ortalama Kâra Dönüşmesi
  129    Sekizinci Bölüm – Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri Ve Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar       
  140    Dokuzuncu Bölüm – Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kâr Oranı) Ve Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
  156    Onuncu Bölüm – Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi. Piyasa-Fiyatları Ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
  178    Onbirinci Bölüm – Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
  182    Onikinci Bölüm – Tamamlayıcı Açıklamalar
  182          I. Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
  183          Iı. Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fayatı
  185          Iıı. Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
  Üçüncü Kısım
  Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası
  188    Onüçüncü Bölüm – Yasanın Niteliği
  206    Ondördüncü Bölüm – Zıt Yönde Etkiler
  206         I. Emeğin Sömürü Yoğunluğundaki Artış
  209         Iı. Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
  209         Iıı. Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
  210         Iv. Nispi Aşırı-Nüfus
  210         V. Dış Ticaret
  213         vı. Hisse Senetli Sermayenin Artışı
  214    onbeşinci Bölüm – Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
  214         I. Genel
  219         Iı. Üretimin Genişlemesi İle Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
  222         Iıı. Sermaye Fazlası Ve Nüfus Fazlası
  229         Iv. Tamamlayıcı Düşünceler
  Dördüncü Kısım
  Meta-Sermayenin Ve Para-Sermayenin ticaret Sermayesine Ve Para Ticaretiyle uğraşan Sermayeye Dönüşmesi
  236    Onaltıncı Bölüm – Ticaret Sanayisi
  248    Onyedinci Bölüm – Ticari Kâr
  266    Onsekizinci Bölüm – Tüccar Sermayesinin Devri. Fiyatlar
  277    Ondokuzuncu Bölüm – Para Ticareti Yapan Sermaye
  284    Yirminci Bölüm – Tüccar Sermayesi Konusunda Tarihsel Malzeme
  Beşinci Kısım
  Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi
  297    Yirmibirinci Bölüm – Faiz Getiren Sermaye
  315    Yirmiikinci Bölüm – Kârın Bölünmesi. Faiz Oranı. "Doğal" Faiz Oranı
  325    Yirmiüçüncü Bölüm – Faiz Ve Girişim Kârı
  343    Yirmidördüncü Bölüm – Sermaye İlişkilerinin Yüzeysel Bir Biçimi Olarak Faiz Getiren Sermaye
  351    Yirmibeşinci Bölüm – Kredi Ve Fiktif Sermaye
  366    Yirmialtıncı Bölüm – Para-Sermayenin Birikimi, Bunun Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
  385    Yirmiyedinci Bölüm – Kapitalist Üretimde Kredinin Rolü
  391    Yirmisekizinci Bölüm – Dolaşım Aracı Ve Sermaye, Tooke Ve Fullarton'un Görüşleri
  Üçüncü Kitap
  Bir Bütün Olarak kapitalist Üretim Süreci Iı
  Beşinci Kısım
  Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi Faiz Getiren Sermaye
  (Devam)
  411    Yirmidokuzuncu Bölüm – Banka Sermayesini Oluşturan Kısımlar
  422    Otuzuncu Bölüm – Para Sermaye Ve Gerçek Sermaye I
  438    Otuzbirinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iı (Devam)
  438         1. Paranın Borç Sermayesine Dönüşmesi
  444         2. Sermayenin Ya Da Gelirin, Borç Sermayesine Çevrilen Paraya Dönüşmesi
  447    Otuzikinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iıı (Son)
  461    Otuzüçüncü Bölüm – Kredi Sisteminde Dolaşım Aracı
  484    Otuzdördüncü Bölüm – Currency Principles Ve 1844 Tarihli İngiliz İngiliz Banka Yasası
  501    Otuzbeşinci Bölüm – Değerli Maden Ve Kambiyo Kuru
  501          I. Altın Rezervinin Hareketi
  509          Iı. Kambiyo Kurları
  510                  Asya İle Olan Kambiyo Kuru
  523                  ingiltere'nin Ticaret Dengesi
  525    Otuzaltıncı Bölüm – Kapitalist-Öncesi İlişkiler
  539           Ortaçağlarda Faiz
  542            Faizin Yasaklanması İle Kilisenin Sağladığı Çıkarlar
  Altıncı Kısım
  Artı-Kârın Toprak Rantına Dönüşmesi
  543    Otuzyedinci Bölüm – Giriş
  565    Otuzsekizinci Bölüm – Farklılık Rantı (Diferansiyel Rant): Genel Görüşler
  573    Otuzdokuzuncu Bölüm – Farklılık Rantının Birinci Biçimi (Farklılık Rantı I)
  594    Kırkıncı Bölüm – Farklılık Rantının İkinci Biçimi (Farklılık Rantı Iı)
  604    Kırbirinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Birinci Durum: Üretim-Fiyatı Sabit
  611    Kırkikinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – İkinci Durum: Üretim-Fiyatı Düşüyor
  611          I. Ek Sermaye Yatırımının Üretkenliği Aynı Kalır
  618          Iı. Ek Sermayenin Azalan Üretkenlik Oranı
  620          Iıı. Ek Sermayenin Artan Üretkenlik Oranı
  626    Kırküçüncü Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Üçüncü Durum: Yükselen Üretim-Fiyatı. Sonuçlar
  649    Kırkdördüncü Bölüm – En Kötü Ekili Toprak Üzerinde Farklılık Rantı
  658    Kırkbeşinci Bölüm – Mutlak Toprak Rantı
  679    Kıraltıncı Bölüm – Arsa Rantı. Madencilikteki Rant. Toprağın Fiyatı
  687    Kırkyedinci Bölüm – Kapitalist Toprak Rantının Doğuşu
  687         I. Giriş
  694         Iı. Emek-Rant
  697         Iıı. Ayni-Rant
  699         Iv. Para-Rant
  704         V. Yarıcılık Ve Küçük Ölçekli Köylü Mülkiyeti
  Yedinci Kısım
  Gelirler Ve Kaynakları
  715    Kırksekizinci Bölüm – Üçlü Formül
  731    Kırkdokuzuncu Bölüm – Üretim Sürecinin Tahlili Üzerine
  748    Ellinci Bölüm – Rekabetin Yarattığı Yanılsama
  769    Ellibirinci Bölüm – Bölüşüm İlişkileri Ve Üretim İlişkileri
  775    Elliikinci Bölüm – Sınıflar
  Ekler
  779    Kapital'in Üçüncü Cildine Ek, F. Engels
  780          I. Değer Yasası Ve Kâr Oranı
  794          Iı. Borsa
  Dizinler
  799    Kaynaklar Dizini
  799    Yazarlar
  804    Anonimler
  805    Gazete Ve Dergiler
  805    Parlamento Raporları Ve Öteki Resmi Yayınlar
  807    Adlar Dizini
  811    Yazınsal, İncilsel Ve Mitolojik Adlar
  812    Konu Dizin
  831    Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim Ve Deyimler
  833    Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa Ve Para Ölçüleri
  834    Kısaltmalar

 • Özellikler

  Basım Tarihi : Ekim 2011
  Basım Yeri : Türkiye
  Basim Dili : Türkçe
  Boyutlar : 16 x 24 cm
  Cilt Durumu : Ciltsiz
  Kağıt Tipi : 2. Hamur
  Sayfa Sayısı : 834
  Barkod : 9789757399636

  Katkıda Bulunanlar

  Çevirmen Adı
  Alaattin Bilgi

  Yazar Adı
  Karl Marx

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.